Segítünk!
info@dataglobe.eu
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
1
A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma
1.1
A Dataglobe Zrt (Székhely: 2615 Csővár, Madách u. 1., továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződés) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlista és a Szerződés feltételei szerint.
1.2
A Szolgáltatási Szerződés teljes terjedelmében megtalálható, megtekinthető és letölthető a Szolgáltató hivatalos internet címén.
1.3
Az Előfizető a szolgáltatási díj megfizetésével, valamint az Adatkezelési Nyilatkozat, a Szerződéskötés Feltételeinek és az Általános Szolgáltatási Szerződés megismerésével és elfogadásával, elfogadja a Szerződésben rögzített feltételeket.
2
A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
2.1
A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására évi 99%-os rendelkezésre állással. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
2.2
A Szolgáltató köteles az előre megfizetett díj mértékéig a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete, időtartama és természete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
2.3
A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás általában a tárgyidőszakot megelőzően történik. Az első számlát a Szolgáltató a megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető 8 napos határidőn belül köteles teljesíteni.
2.4
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható. Kivételt képez, ha a módosított szolgáltatás tartalmazza az előfizetett szolgáltatás minden részét, illetve ha az Előfizető egyetért a módosítással.
2.5
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető a Szerződés 2.6, 2.7, 2.8 és 2.9 pontjainak legalább az egyikét megszegi, illetve ha az Előfizető nem tesz eleget a Szolgáltató által kiállított számlák utáni határidőn belüli fizetési kötelezettségének. Ebben az esetben a Szolgáltató nem kötelezhető a már befizetett szolgáltatási díj visszafizetésére és egyéb költségek megfizetésére sem.
2.6
Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése.
2.7
Tilos a tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a Szolgáltató által üzemeltetett szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja.
2.8
Tilos a tárterületen lévő programok segítségével kéretlen (például reklám célú) e-mail üzenetek küldése valamint más felhasználók zaklatása. Továbbá tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató számára kárt okozhat.
2.9
Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
2.10
A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, ez azonban nem mentesíti az Előfizetőt az adatok biztonsági mentésének felelőssége alól. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
2.11
A Szolgáltató az Előfizető által leadott dokumentumok és adatok alapján végzi a szolgáltatás teljesítését valamint a domain regisztrációt. Kizárólagosan az Előfizető felel a dokumentumok és adatok hitelességéért pénzügyi, illetve büntetőjogi tekintetben egyaránt. A Szolgáltató felelőssége a hanyagságából, illetve bármilyen nem teljesítéséből történő kárért - kivételt képez a leadott dokumentumok és adatok hiánya, illetve azok minőségi és formai nem megfelelőségéből következő nem teljesítés - kizárólag az Előfizető átal a megrendelt szolgáltatási díj előre befizetett összeghatáráig terjed.
2.12
A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait a nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja ki. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.
2.13
Szolgáltató jogosult a domainek bejegyzett tulajdonosának a kérésére a domainhez tartozó adattartalmat és adatbázist, bármikor kiadni.
2.14
A Szolgáltató jogosult az Előfizető weboldalairól gyűjtött kizárólag publikus adatokat adatbázisban rögzíteni és referenciaként tetszőlegesen felhasználni.
2.15
A Szolgáltató jogosult a Szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.
3
Az Előfizető jogai és kötelezettségei
3.1
Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év minden napján.
3.2
Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.
3.3
Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik. Ez a felelősség legfeljebb 100ezer forint mértékig, illetve jogszabályba ütköző vagy büntetőjogi következmény esetén a teljes kár összegéig terjed.
3.4
Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető tartozik felelősséggel.
3.5
Előfizető köteles a tárterületen elhelyezett minden adatért és domainért anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget vállalni, beleértve a harmadik fél számára kiszámlázott domainek regisztrációs illetve hosszabbítási díjait is.
3.6
Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaság részére.
3.7
Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történt változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
3.8
Előfizető a panaszát emailben vagy postai úton jelezheti, amit a szolgáltató jegyzőkönyvben rögzít és tájékoztatást küld. A válaszadásra 5 munkanapon belül kerül sor. El nem intézett panaszával fordulhat a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve lehetősége van a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz fordulni, illetőleg a fogyasztói jogvita rendezése érdekében békéltető testületi eljárás kezdeményezhető (Pest Megyei Békéltető Testület).
4
A szerződés hatálya
4.1
A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
4.2
Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal - indoklás nélkül - felmondani.
4.3
A Szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (például fizetési kötelezettség) alól, valamint nem téríthetőek vissza az előre megfizetett és már felhasznált díjak.
5
További rendelkezések
5.1
A Szerződés feltételeiben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos és vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos Internet szabványok alkalmazandók.
5.2
Felek bármifajta jogvitájuk esetén alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
Köszönjük, hogy a Dataglobe Zrt megbízható szolgáltatását választotta!
DOMAIN NÉV KERESŐ
Válasszon domain nevet és kezdje meg annak regisztrációját.
Árlista az összes domain névről
.hu
.com
.info
.eu
.de
.net
.org
Legyen biztonságos a weboldala!Olcsón elérhető a HTTPS titkosítással.
WEB TÁRHELYDOMAIN NÉVGYORS TÁRHELY
Már kis összegért elérhetőOlcsó regisztrációSSD használattal
PHP, MySQL lehetőségKülföldi végződésekNagyon gyors és megbízható
Korlátlan E-mail tárhelyIngyen DNS szolgáltatásJavíthatja a keresési pozíciót
BIZTONSÁGAFFILIATECÉGINFO
HTTPS titkosított webcímFolyamatos jutalékTőkeerős, stabil vállalat
Olcsó SSL TanúsítványokRendszeres havi jövedelemSegítőkész ügyfélszolgálat
Dataglobe Zrt
Telefon: +36 1 4301168
Munkatársunk segít Önnek!
E-mail:info@dataglobe.eu
Copyright © 2004-2020 Dataglobe ZrtTovábbi jogok:ÁSZSZGDPR